Föräldragrupper

Mobbning

Det är svårt att säga exakt hur vanligt det är med mobbning. Studier tyder på att ungefär var tionde barn ibland eller ofta blir utsatt. Det skiljer hur mycket mobbning som sker mellan olika skolor, men ingen skola kan ses som mobbningssäker. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på om någonting tyder på att någon blir mobbad för att kunna göra något åt det så tidigt som möjligt. Skollagen och diskrimineringslagen kräver att skolan arbetar mot alla former av mobbning. Om ett barn berättar om mobbning är skolan skyldig att undersöka vad som hänt och göra vad som krävs för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Ärenden måste påbörjas samma eller nästa dag. All skolpersonal är även skyldig att anmäla till rektorn när de får veta att en elev känner sig kränkt. Detta gäller alla situationer där barn och elever upplever sig ha blivit utsatta för kränkande behandling, oavsett hur de vuxna värderar situationen. Skolor är också skyldiga att arbeta förebyggande mot mobbning. Mobbning är inte en oundviklig del av barns liv utan vuxna kan och bör göra något åt det.

Mobbning sker inte bara i skolan när barnen träffas, utan kan också ske via t.ex. sms och e-post. För att minska riskerna för mobbning är det bra att som förälder visa intresse för vad barnet gör och mår, både i skolan och utanför. Ska vi hjälpa de barn som blir mobbade är det första steget att se att det händer. Tips på frågor att ställa: ”Vad var det bästa och sämsta som hände i skolan idag?”, ”Vad gjorde du med dina kompisar idag?”, ”hur är dina klasskamrater?”.

Visar det sig att något barn blir mobbat på skolan eller förskolan är det viktigt att personalen närvarar där mobbningen sker och kan sätta tydliga gränser för vad som är ok och inte. Vanligast är att det sker på raster och luncher och risken ökar om vuxna inte är närvarande och kan säga ifrån. Det är verksamt om skolan informerar alla elever kring mobbning. Det är också bra om skolan kan informera er föräldrar om hur de jobbar för att minska mobbning.

Utsätts ditt barn för mobbning är det viktigt att du tar kontakt med de vuxna som finns där mobbningen sker så att de kan göra vad de kan för att minska problemen. De vuxna i barnets miljöer behöver samarbeta för att kunna hjälpa till så effektivt som möjligt. Det är också viktigt att ta barnets känslor på allvar, lyssna och förmedla att det inte är ok att kamraterna beter sig som de gör.

Vill du läsa mer?

Brottsrummet (BRÅ) om mobbning: http://www.brottsrummet.se/bazment/brottsrummet/sv/mobbning.aspx

Barn och Elevombudet: http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/

 

Tobias Rasmussen, leg. psykolog
Kajsa Lönn Rhodin, leg. psykolog